Documents de Centre

A n'aquesta secció trobareu els documents oficials aprovats pels órgans de govern del CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll i que en regeixen el funcionament.

PEC

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors.

En els centres públics, el PEC l'elabora el claustre a iniciativa del director.

ROF

El reglament d’organització i funcionament (ROF) és el document institucional del centre en què es concreten les normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes i dels seus deures, les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius, així com les correccions que corresponguin per a les conductes que incompleixen les normes de convivència.

PAT

En el Pla d'Acció Tutorial (PAT) es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat pel que respecta a la tutoria i a l'orientació. En el PAT s'han de tenir com a referents els següents àmbits d'actuació: 

- L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat. 

- La coordinació educativa entre el professorat dels equips docents.  

- La coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. 

- La dinamització del grup classe i la gestió de l'aula respecte a la convivència.

PLA LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document d’aplicació en què s’estableix el tractament de les llengües d’ensenyament als centres educatius. 

PLA D'ACOLLIDA

El Pla d'acollida és el document que integra totes les actuacions que el centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l'adaptació de l'alumnat que s'incorpora de nou al centre. Es refereix a n'aquell alumnat que prové d'un altre país o regió i que ha de dur a terme un procés d'adaptació escolar i l'aprenentatge de la llengua vehicular.

PLA DE CONVIVÈNCIA

El Pla de convivència és el document que marca com es tractaran i les conseqüències que tendran al centre les conductes contràries al bon funcionament i les bones relacions entre els components de la comunitat educativa.

PAD

El Pla d'Atenció a la Diversitat és el document que determina la forma en que el centre s'adaptarà a les diferents característiques i necessitats dels alumnes que en formen part.